Kinderoefentherapie Zeeland streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Kinderoefentherapie zeeland heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.

Wat te doen als u een klacht heeft

U vindt dat er iets niet goed gaat. Dat roept onvrede op. Probeer uw klachten eerst met uw (kinder)oefentherapeut te bespreken. Als u er samen niet uit komt dan kunt u zich wenden tot Klachtenloket Paramedici: www.klachtenloketparamedici.nl

Door wie kan een klacht worden ingediend

De Patiënt van Kinderoefentherapiezeeland kan natuurlijk altijd zelfstandig een klacht indienen. Soms kan de patiënt niet zelf klagen. Dan kunnen anderen dat namens de cliënt doen. Anderen zijn:
- De ouders/verzorgers van de patiënt
- Een naast staande van de patiënt (iemand die als nauw betrokkene bekend is met de situatie van de patiënt en die te goeder trouw de belangen van de patiënt wil behandelen)

Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend

Klachten kunnen zowel schriftelijk, via e-mail, online formulier, telefonisch als mondeling worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl / telefoonnr: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).

Hoe is uw privacy geregeld

Alle medewerkers van Kinderoefentherapiezeeland hebben geheimhoudingsplicht. Wanneer geheimhouding voor de oplossing niet mogelijk is, wordt dit vooraf met u als klager besproken. Op basis van de bevindingen van de collega wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden afgehandeld. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een (standaard) brief. Een kopie van de brief wordt bewaard door Kinderoefentherapie Zeeland.
Al naar gelang de aard van de klacht belt de collega maximaal zes weken na het afsluiten van het dossier de klager om na te vragen of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.